Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van TR partyverhuur

 

TR Partyverhuur Algemene Voorwaarden

 

1. Object van deze overeenkomst.

1.1 Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de vergelijkbare genoemde goederen, met de tussentijdse accessoires die gesloten zijn tussen TR Partyverhuur, gevestigde Wijchen, hierna te noemen verhuurder onder een inde overeenkomst met naam genoemd van rechtspersoon, verder te noemen huurder .

 

2. Duur van de overeenkomst

2.1 Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen vastgelegd en geschreven een bepaalde tijd overeengekomen zijn.

2.2 Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract geldt een deel van een dag als een hele dag.

 

3.  Levering en terugbezorging.

3.1  De huurder dient zelf de gehuurde spullen bij de verhuurder op te hallen en bij beëindiging van het huurcontract, aan de verhuurder terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat de verhuurder zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde spullen zal belasten, waarbij de huurder er voor dient zorg te dragen dat verhuurder de locatie waar het gehuurde dient te worden afgeleverd/gelost kan bereiken via begaanbare weg. Indien verhuurder zich zal belasten met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde zal zulks gescheiden voor de rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien bij aflevering door de huurder toegezegde hulp niet aanwezig is, worden de hierdoor ontstane meerkosten aan de huurder in rekening gebracht en behoudt verhuurder zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig op te zeggen onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

3.2  Indien de datum voor retournering der spullen wordt overschreden is huurder aan verhuurder een  onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoding.

 

 

4.  Leveringscondities

 • 1 Indien de verhuurder zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal de verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.

 • 2 De bezorgkosten worden berekend bij het definitief maken van de reservering in de winkel wagen.

 • 3 De huurder dient meerderjarig te zijn om gebruik te kunnen maken van TR Partyverhuur .

 • 4 De huurder dient altijd een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

 • 5 De huurder dient bij het ophalen een geldig ID bij te hebben voor koppie.

 • 6 Gedurende de exploitatie van het springkussen/attracties dient er alle tijden een volwassen toezicht te houden op het springkussen/attractie en toe te zien op bepaling kop 3.0.

 • 7 Indien van toepassing dient de huurder zelf een vergunning te hebben om het springkussen/attractie te exploiteren.

 • 8 Het springkussen dient bij het ophalen ten alle tijden in de zelfde staat te zijn zo als hij bezorgd wordt.

 • 9 De ondergrond waar het springkussen/attractie wordt op gezet moet gevrijwaard zijn van scherpe uitstekende delen ( stenen , Boomtakken enz.) en de ondergrond moet geschikt zijn om grondpennen in te slaan om het springkussen te kunnen zekeren aan de ondergrond. Mocht dit niet het geval zijn kan u gebruiken maken van onze zandzakken of waterzakken (Let op bij de waterzakken dient de huurder een water aansluiting te hebben).

 • 10 Bij gebruik van springkussen/attractie op gras worden haringen van 50 cm gebruikt wij zijn niet aansprakelijk voor dingen onder de grond (zoals Perimeterdraad of sproei installatie) dit is op risico van huurder.

 • 11 Doorgang op locatie dient voor een mini springkussen minimaal 100 cm te zijn voor een grootspringkussen dient minimaal de doorgang 125 cm breed te zijn.

 • 12 Het betreden van het springkussen/attractie is geheel op eigen risico voor de bezoekers. De verhuurder kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor het gedrag van de bezoekers op het springkussen/attractie en de daaruit eventuele opgelopen gevolgen en/of schade voor bezoeker.

 • 13 De huurder is voor altijd aansprakelijk op alle gehuurde spullen bij TR Partyverhuur wij als TR Partyverhuur zijn nergens aansprakelijk voor van schade aan de materialen .

 • 14 Bij gebruik van springkussen/attractie dient u robot maaier uitgeschakeld te worden.

 • 15 Bij gebruik van springkussen/attractie dient u sproei installatie uit te staan.

 

 1. Veiligheid

  • 1 Veiligheid is een zaak van de huurder zelf, toch indien verhuurder het verhuurde met bemanning verhuurd, dan zal verhuurder op de locatie zal de nodige veiligheidsmaatregelen nemen ter bescherming van de gebruikers een de verhuurder materialen.

  • 2 Indien verhuurder deze veiligheidsmaatregelen om wat voor reden ook niet kan uitvoeren of handhaven, is de verhuurder gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst te weigeren en de kosten verbonden aan deze gemotiveerde weigering aan de huurder in rekening te brengen.

6.    Elektra

 • 1 elektriciteitsvoorziening met randaarde 220 volt. Minimaal geschikt voor 2000 watt.

 • 2 De locatie waar het springkussen/attractie opgezet moet worden dient binnen 20 meter van de elektriciteitsvoorziening te zijn.(tegen meer prijs is er een haspel te huur)

7.  Verboden

 • 1 Het is ten strengste verboden om het springkussen/attractie te betreden met eten en drinken.

 • 2 Het is ten strengste verboden om het springkussen/attractie met schoenen aan te betreden.

 • 3 Het is ten strengste verboden om het springkussen/attractie te betreden met voorwerpen die schade kunnen en zullen veroorzaken.

 • 4 Het is ten strengste verboden om in en op de zijwanden van het springkussen/attractie te klimmen.

 • 5 Het is ten strengste verboden om het springkussen/attractie te betreden met confetti of ander soort papier en plakkende midelen

 • 6 Het is ten strengste verboden om met bellenblaas of anderen zeep middelen het springkussen/attractie betreden (buiten water attributen om is wel toegestaan in overleg).

  Het is ten strengste verboden om het springkussen/attractie te betreden metkinderschmink.

3.7 Het  is ten strengste verboden om met stiften op het springkussen/attractie te gaan.

8.  Weersomstandigheden

8.1Springkussen/attractie bij harde regen/onweer, dient iedereen van het kussen/attractie          verwijdert te worden i.v.m. de veiligheid van de personen. Bij windkracht 5 of meer kunnen wij helaas geen springkussen/attractie buiten zetten i.v.m. de veiligheid.

8.2Het springkussen/attractie kan met miezer weer gewoon in gebruik genomen worden dit staat buiten punt 4.1.

9.  Annulering

 • 1 De huurder dient de annulering telefonisch of per mail te annuleren (dit kan alleen tijdens onze actuele opensnijden).

 • 2 De huurder kan 1 week voor gebruik van de goederen kosteloos annuleren. Binnen 7 dagen voor gebruik wordt er 50% procent van de huur som door berekend aan de huurder. Bij annulering binnen 24 uur voor gebruik wordt het volledige huursom door berekend naar de huurder.

 • 3 Bij slecht weer mogen de goederen 48 uur voor de huurdatum kosteloos geannuleerd worden(dit staat buiten een miezer buitje).

 • Let op! Op ingehuurde spullen geldt een andere annulering voorwaarden neem hier contact over op.  

10.   betaling

 • 1 De betaling moet vooraf de huurdatum voldaan zijn (of het moet anders afgesproken zijn).

 • 2 De betalingsmogelijkheden, Ideal ,per factuur. Contant (alleen gepast).

 • 3 Bij tijdeigen annuleren komen de kosten te vervallen zie Kop 5.0.

11.   Reparatie/Schoonmaak

 • 1 Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

 • 2 Als de goederen vies achter gelaten worden komen hiervoor extra kosten voor deze zullen dan later berekend worden (TR Partyverhuur vertrouwt de huurder op normaal gebruik:).

12.  De huurder

 • 1 Bij het definitief maken van een reservering gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.

 • 2 Bij akkoord van de offerte gaat de huurder ook akkoord met de algemene voorwaarden.

13.   Ballonnen

 • 1 Op de Ballonnen kunnen wij geen garantie geven dit blijven ballonnen u krijgt er wel extra reserve bij mocht er 1 knappen.

 • 2 Een opdracht voor de ballonnen die voor datum van gebruik vervuld te zijn.

14. Opblaaspoppen

 • 1 Wij als TR Partyverhuur zijn niet aansprakelijk voor schade van diefstal aan een van onze opblaaspoppen.

 • 2 Bij diefstal of schade zijn alle kosten voor de huurder TR Partyverhuur is niet aansprakelijk voor.

 • De pop wordt geleverd inclusief verankermateriaal en scheerlijnen welke reeds aan de pop bevestigd zijn. U dient de pop met de vier scheerlijnen vast te zetten. Bij hevige windstoten en/of windkracht 5 of hoger dient u de pop af te bouwen. 

   

15. Noodnummers/Bewaren

 • 1 TR Feestverhuur: 06839857782

 • 2 Rens: 0629382045

 •  Thijm: 0629398947

Aanhanger algemene voorwaarden

 
DEFINITIES
Ter zake van het in deze voorwaarden bepaalde wordt verstaan onder:
- de aanhangwagen een aanhangwagen, zoals gedefinieerd bij of krachtens de Nederlandse wegenverkeerswetgeving, niet zijnde
een toercaravan/vouwwagen, bestemd om te worden voortbewogen door een motorvoertuig op meer dan drie wielen met een
maximum gewicht van 3500 GVW
- de trekauto
 de auto zoals nader omschreven in de huurovereenkomst of de met toestemming van verhuurder daarvan in de plaats getreden
auto, die uitsluitend bedoeld is om als trekkend voertuig van het gehuurde te dienen.
- de huurovereenkomst
 de overeenkomst van huur en verhuur overeengekomen tussen huurder en verhuurder met betrekking tot het gehuurde.
- het gehuurde
de aanhangwagen zoals nader omschreven in de overeenkomst van huur en verhuur.
 
VERLENGING VAN DE HUUROVEREENKOMST
De huurder verplicht zich het gehuurde uiterlijk op de overeengekomen datum en het tijdstip, waarop de huurovereenkomst eindigt,
aan het in de huurovereenkomst vermelde adres van de verhuurder terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging
van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door de verhuurder is toegestaan. De aldus verlengde huurtermijn blijft
onderworpen aan deze standaardbepalingen.
Reparaties
De kosten van reparatiewerkzaamheden komen geheel voor rekening van de verhuurder, tenzij de schade is ontstaan doordat de
huurder het gehuurde niet op behoorlijke wijze heeft behandeld en verzorgd overeenkomstig bestemming en gebruik en/of in strijd
heeft gehandeld met het bepaalde in artikel 11 van deze voorwaarden. De kosten van reparatie van lekke banden zijn voor rekening
van huurder. Reparatiewerkzaamheden dienen in het bedrijf van de verhuurder te worden uitgevoerd. Wanneer dit niet mogelijk is,
dient in Nederland gebruik te worden gemaakt van de diensten van een bij BOVAG aangesloten aanhangwagenbedrijf. In het
buitenland dient gebruik te worden gemaakt van een deskundig bedrijf. De huurder dient alsdan vooraf om een prijsopgave te
verzoeken. Indien de kosten van reparatiewerkzaamheden een bedrag van € 100,- exclusief btw niet te boven gaan, kunnen deze
werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder ten uitvoer worden gelegd. Voor de kosten van
reparatiewerkzaamheden boven een bedrag van € 100,- exclusief btw dient de verhuurder vooraf toestemming te verlenen voor zowel
de reparatie als het in te schakelen bedrijf, bij gebreke waarvan deze kosten voor rekening van de huurder zijn. De door de huurder
betaalde reparaties en de na toestemming van de verhuurder elders uitgevoerde door de huurder betaalde reparaties worden door de
verhuurder tegen overlegging van een gespecificeerde nota en kwitantie vergoed. In het geval van door de verhuurder goedgekeurde
reparatie in het buitenland vindt vergoeding van de kosten van het herstel maximaal plaats op basis van het prijspeil zoals dit in het
bedrijf van de verhuurder geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten. Bij reparaties vervangen
onderdelen dienen bij de verhuurder, indien hij daarom verzoekt, te worden ingeleverd. Eventueel hieraan verbonden transportkosten
zijn voor rekening van de verhuurder.
 
Verzekering
 WA-verzekering
De huurder verklaart dat er ten behoeve van de trekauto in combinatie met het gehuurde een aansprakelijkheidsverzekering is
afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen.
De huurder vrijwaart de verhuurder ter zake van:
- schade aan derden die om welke reden dan ook niet door de verzekeraarwordt vergoed;
- schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed doch ter zake waarvan
krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of
drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade;
- het (eventuele) eigen risico.
Inzage
De huurder is gehouden om desgewenst op eerste verzoek van de verhuurder afschrift(en) van de desbetreffende polis(sen) en andere
relevante bescheiden (groene kaart) ter inzage te verstrekken.
 
GEHUURDE OBJECT MET TOEBEHOREN
Voorafgaand aan het in ontvangst nemen van het gehuurde worden door verhuurder mondeling aanwijzingen en instructies verstrekt.
Het gehuurde wordt in goede staat en in overeenstemming met de desbetreffende wettelijke bepalingen voorzien van accessoires,
zoals omschreven in de huurovereenkomst, aan huurder ter beschikking gesteld.
 
VERPLICHTINGEN HUURDER
De huurder garandeert dat:
- hij indien benodigd zal zorg dragen voor een extra kentekenplaat die op het gehuurde dient te worden aangebracht en die
correspondeert met het kenteken van de trekauto;
- niet gebruik zal worden gemaakt van een andere trekauto dan vermeld in de huurovereenkomst of nadien door de verhuurder is
toegestaan, mits verzekerd;
- de trekauto in combinatie met het gehuurde aan alle in Nederland en de door hem bezochte landen gestelde wettelijke
verplichtingen voldoet en dat de huurder in het bezit is van alle noodzakelijke bij de trekauto behorende (kenteken)bescheiden;
- hij zich zal houden aan de ter plaatse geldende verkeersvoorschriften;
- hij zich te allen tijde zal gedragen volgens de polisvoorwaarden van de afgesloten verzekeringen en erop toe te zien dat zijn
aanspraken voortvloeiende uit de desbetreffende verzekeringspolissen niet worden aangetast.
- met het gehuurde niet zal worden verkeerd buiten het verzekeringsgebied als bedoeld in deze voorwaarden onder artikel
 
- hij het gehuurde met toebehoren in de staat waarin hij het gehuurde heeft ontvangen, schoon, bij verhuurder zal inleveren op
uiterlijk de laatste huurdag, bij gebreke waarvan de schoonmaakkosten met een minimum van € 25,- in rekening zullen worden
gebracht, onverminderd het elders in deze voorwaarden geregelde;
- met het gehuurde met zorg en overeenkomstig het doel waarvoor het bestemd is, zal worden omgegaan;
- het gehuurde zal worden gebruikt overeenkomstig de door de verhuurder verstrekte voorschriften als bedoeld in deze voorwaarden
onder artikel 10, alsmede de wettelijke voorschriften;
- het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder niet wordt wederverhuurd;
- geen andere bestuurder feitelijk tot het besturen van de trekauto in combinatie met het gehuurde wordt toegelaten, dan in het geval
-buiten repatriëring- hij op deze bestuurder toezicht houdt en deze bestuurder volledige rijbevoegdheid als hierna bedoeld heeft.
Huurder is jegens verhuurder verantwoordelijk voor elk handelen en nalaten van een door hem toegelaten bestuurder;
- hij volledige rijbevoegdheid heeft en derhalve in het bezit dient te zijn van een geldig rijbewijs, dat hem bevoegdheid geeft tot het
besturen van de trekauto in combinatie met het gehuurde;
- hij of enige andere bestuurder tijdens het besturen van de combinatie niet onder invloed van alcohol, verdovende- en
geneesmiddelen zal verkeren en zal beschikken over de lichamelijke en geestelijke gezondheid die voor het besturen van een
voertuig vereist is;
- bij diefstal van het gehuurde direct aangifte wordt gedaan en dat hij procesverbaal zal doen opmaken;
- hij de aanhangwagen nimmer onbeheerd zal laten, tenzij de aanhangwagen in een voldoende deugdelijk afgesloten ruimte is
geplaatst of voldoende andere diefstalpreventiemaatregelen zijn genomen. In alle andere gevallen dient de huurder schriftelijke
toestemming van de verhuurder te verkrijgen;
- hij de verhuurder terstond in kennis stelt, indien het gehuurde uit de macht van de huurder is geraakt.
SCHADE
Ingeval van schade, overkomen aan of veroorzaakt met het gehuurde, is huurder verplicht de verhuurder hiervan onmiddellijk
telefonisch binnen 24 uur in kennis te stellen en daarna de instructies van de verhuurder op te volgen, zoals het overleggen van
getuigenverklaringen en/of andere bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben, zulks onder inzending van een volledig
ingevuld en ondertekend schade-aangifteformulier. De huurder dient te allen tijde door de politie rapport of procesverbaal te doen
opmaken. Indien de huurder niet (tijdig) voldoet aan één van de hiervoor genoemde verplichtingen en dat zou leiden tot een verlies
van aanspraken op verzekeringsuitkering(en) of van de mogelijkheid een derde aansprakelijk te stellen dan wel anderszins de
verhuurder zou schaden dan is de huurder voor deze schade aansprakelijk. De kosten van een eventuele repatriëring zijn voor
rekening van de huurder. Huurder is aansprakelijk voor schade welke optreedt door verlies van de op het gehuurde betrekking
hebbende bescheiden en grensdocumenten en door verlies van onderdelen en gereedschappen, dan wel schade ontstaan door elk
handelen of nalaten van de huurder dat hem als tekortkoming kan worden toegerekend. Schade, ontstaan door de met het gehuurde
vervoerde zaken, komt te allen tijde voor rekening van huurder. Huurder is verplicht deze schade bij het terugbrengen van het
gehuurde of anders zo spoedig mogelijk te vergoeden.
 
De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van gebruikers van het gehuurde of derden waarvoor verhuurder aansprakelijk
mocht worden gehouden en voor alle boetes en overige kosten die aan verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende
de huurperiode door de huurder en/of zijn medegebruikers gepleegde strafbare feiten of feiten waarop anderszins voor overtredingen
een sanctie is gesteld. Eén en ander voorzover het door verhuurder verschuldigde geen gevolg is van een defect aan het gehuurde dat
reeds (in aanleg) aanwezig was bij de aanvang van de huurovereenkomst. Indien sancties en maatregelen van overheidswege aan
verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden de verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij de huurder
aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,-. Indien de verhuurder in
verband met enige gedraging of nalaten van de huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan de autoriteiten dient te
verstrekken, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,-.
 
let op in de aanhanger mag geen
puin/bouwafval en stenen vervoerd worden.

bij het ophalen dient een geldig rijbewijs aanwezig te zijn!
poffertjesexpress:

Bevestiging:

Mocht u onze foodtruck willen boeken, dan gaat dit op basis van beschikbaarheid. Pas als de poffertjesexpress de beschikbaarheid heeft bevestigd, is de boeking definitief. 
 

Overige condities
1. Bedragen in de offerte zijn altijd inclusief btw.
2.De opdrachtgever verzorgt minimaal twee vrije elektra groepen van 220 V.
3.De poffertjesexpress gaat uit van buitenevenementen. Wanneer onze Ape binnen moet staan of wanneer de Ape niet op de gewenste plek past, moet dit nadrukkelijk worden vermeld.
4. Bij slecht weer buiten zal de Ape onder een tent staan.
5. De poffertjesexpress is minimaal een uur van tevoren aanwezig.
6. Kosten bij annulering: binnen 21 dagen 25% van het orderbedrag, binnen 14 dagen 50% en binnen 3 dagen het volledige orderbedrag.
Indien de wijziging van het aantal gasten meer dan 10% afwijkt van het in de in de factuur vermelde aantal, behoudt de poffertjesexpress het recht de in deze overeenkomst vermelde prijzen per persoon bij te stellen.
7. Opdrachtgever dient te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen op of nabij de werklocatie t.b.v. onze auto gedurende de gehele periode van opbouw tot en met de afbouw. Bijkomende parkeerkosten worden doorberekend op basis van nacalculatie.
8. Eventuele vergunningen (milieuzone of eventvergunning) dienen aangevraagd te worden door de opdrachtgever.
9.  Kosten voor schoonmaak en/of afvalverwerking zijn op kosten van de opdrachtgever.
10. Betaling: 3 dagen voor activiteit zal het bedrag op de offerte overgemaakt moeten worden op het aangeven rekeningnummer (deze staat op de factuur.) Mocht u de poffertjesexpress op een anderen wijzen willen betalen dit kan in overleg.