Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van TR partyverhuur

 

TR Partyverhuur Algemene Voorwaarden

 

1. Object van deze overeenkomst.

1.1 Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de vergelijkbare genoemde goederen, met de tussentijdse accessoires die gesloten zijn tussen TR Partyverhuur, gevestigde Wijchen, hierna te noemen verhuurder onder een inde overeenkomst met naam genoemd van rechtspersoon, verder te noemen huurder .

 

2. Duur van de overeenkomst

2.1 Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen vastgelegd en geschreven een bepaalde tijd overeengekomen zijn.

2.2 Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract geldt een deel van een dag als een hele dag.

 

3.  Levering en terugbezorging.

3.1  De huurder dient zelf de gehuurde spullen bij de verhuurder op te hallen en bij beëindiging van het huurcontract, aan de verhuurder terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat de verhuurder zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde spullen zal belasten, waarbij de huurder er voor dient zorg te dragen dat verhuurder de locatie waar het gehuurde dient te worden afgeleverd/gelost kan bereiken via begaanbare weg. Indien verhuurder zich zal belasten met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde zal zulks gescheiden voor de rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien bij aflevering door de huurder toegezegde hulp niet aanwezig is, worden de hierdoor ontstane meerkosten aan de huurder in rekening gebracht en behoudt verhuurder zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig op te zeggen onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

3.2  Indien de datum voor retournering der spullen wordt overschreden is huurder aan verhuurder een  onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoding.

 

 

4.  Leveringscondities

 • 1 Indien de verhuurder zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal de verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.

 • 2 De bezorgkosten worden berekend bij het definitief maken van de reservering in de winkel wagen.

 • 3 De huurder dient meerderjarig te zijn om gebruik te kunnen maken van TR Partyverhuur .

 • 4 De huurder dient altijd een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

 • 5 De huurder dient bij het ophalen een geldig ID bij te hebben voor koppie.

 • 6 Gedurende de exploitatie van het springkussen/attracties dient er alle tijden een volwassen toezicht te houden op het springkussen/attractie en toe te zien op bepaling kop 3.0.

 • 7 Indien van toepassing dient de huurder zelf een vergunning te hebben om het springkussen/attractie te exploiteren.

 • 8 Het springkussen dient bij het ophalen ten alle tijden in de zelfde staat te zijn zo als hij bezorgd wordt.

 • 9 De ondergrond waar het springkussen/attractie wordt op gezet moet gevrijwaard zijn van scherpe uitstekende delen ( stenen , Boomtakken enz.) en de ondergrond moet geschikt zijn om grondpennen in te slaan om het springkussen te kunnen zekeren aan de ondergrond. Mocht dit niet het geval zijn kan u gebruiken maken van onze zandzakken of waterzakken (Let op bij de waterzakken dient de huurder een water aansluiting te hebben).

 • 10 Bij gebruik van springkussen/attractie op gras worden haringen van 50 cm gebruikt wij zijn niet aansprakelijk voor dingen onder de grond (zoals Perimeterdraad of sproei installatie) dit is op risico van huurder.

 • 11 Doorgang op locatie dient voor een mini springkussen minimaal 100 cm te zijn voor een grootspringkussen dient minimaal de doorgang 125 cm breed te zijn.

 • 12 Het betreden van het springkussen/attractie is geheel op eigen risico voor de bezoekers. De verhuurder kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor het gedrag van de bezoekers op het springkussen/attractie en de daaruit eventuele opgelopen gevolgen en/of schade voor bezoeker.

 • 13 De huurder is voor altijd aansprakelijk op alle gehuurde spullen bij TR Partyverhuur wij als TR Partyverhuur zijn nergens aansprakelijk voor van schade aan de materialen .

 • 14 Bij gebruik van springkussen/attractie dient u robot maaier uitgeschakeld te worden.

 • 15 Bij gebruik van springkussen/attractie dient u sproei installatie uit te staan.

 

 1. Veiligheid

  • 1 Veiligheid is een zaak van de huurder zelf, toch indien verhuurder het verhuurde met bemanning verhuurd, dan zal verhuurder op de locatie zal de nodige veiligheidsmaatregelen nemen ter bescherming van de gebruikers een de verhuurder materialen.

  • 2 Indien verhuurder deze veiligheidsmaatregelen om wat voor reden ook niet kan uitvoeren of handhaven, is de verhuurder gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst te weigeren en de kosten verbonden aan deze gemotiveerde weigering aan de huurder in rekening te brengen.

6.    Elektra

 • 1 elektriciteitsvoorziening met randaarde 220 volt. Minimaal geschikt voor 2000 watt.

 • 2 De locatie waar het springkussen/attractie opgezet moet worden dient binnen 20 meter van de elektriciteitsvoorziening te zijn.(tegen meer prijs is er een haspel te huur)

7.  Verboden

 • 1 Het is ten strengste verboden om het springkussen/attractie te betreden met eten en drinken.

 • 2 Het is ten strengste verboden om het springkussen/attractie met schoenen aan te betreden.

 • 3 Het is ten strengste verboden om het springkussen/attractie te betreden met voorwerpen die schade kunnen en zullen veroorzaken.

 • 4 Het is ten strengste verboden om in en op de zijwanden van het springkussen/attractie te klimmen.

 • 5 Het is ten strengste verboden om het springkussen/attractie te betreden met confetti of ander soort papier en plakkende midelen

 • 6 Het is ten strengste verboden om met bellenblaas of anderen zeep middelen het springkussen/attractie betreden (buiten water attributen om is wel toegestaan in overleg).

  Het is ten strengste verboden om het springkussen/attractie te betreden metkinderschmink.

3.7 Het  is ten strengste verboden om met stiften op het springkussen/attractie te gaan.

8.  Weersomstandigheden

8.1Springkussen/attractie bij harde regen/onweer, dient iedereen van het kussen/attractie          verwijdert te worden i.v.m. de veiligheid van de personen. Bij windkracht 5 of meer kunnen wij helaas geen springkussen/attractie buiten zetten i.v.m. de veiligheid.

8.2Het springkussen/attractie kan met miezer weer gewoon in gebruik genomen worden dit staat buiten punt 4.1.

9.  Annulering

 • 1 De huurder dient de annulering telefonisch of per mail te annuleren (dit kan alleen tijdens onze actuele opensnijden).

 • 2 De huurder kan 1 week voor gebruik van de goederen kosteloos annuleren. Binnen 7 dagen voor gebruik wordt er 50% procent van de huur som door berekend aan de huurder. Bij annulering binnen 24 uur voor gebruik wordt het volledige huursom door berekend naar de huurder.

 • 3 Bij slecht weer mogen de goederen 24 voor de huurdatum kosteloos geannuleerd worden(dit staat buiten een miezer buitje).

10.   betaling

 • 1 De betaling moet vooraf de huurdatum voldaan zijn (of het moet anders afgesproken zijn).

 • 2 De betalingsmogelijkheden, Ideal ,per factuur. Contant (alleen gepast).

 • 3 Bij tijdeigen annuleren komen de kosten te vervallen zie Kop 5.0.

11.   Reparatie/Schoonmaak

 • 1 Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

 • 2 Als de goederen vies achter gelaten worden komen hiervoor extra kosten voor deze zullen dan later berekend worden (TR Partyverhuur vertrouwt de huurder op normaal gebruik:).

12.  De huurder

 • 1 Bij het definitief maken van een reservering gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.

 • 2 Bij akkoord van de offerte gaat de huurder ook akkoord met de algemene voorwaarden.

13.   Ballonnen

 • 1 Op de Ballonnen kunnen wij geen garantie geven dit blijven ballonnen u krijgt er wel extra reserve bij mocht er 1 knappen.

 • 2 Een opdracht voor de ballonnen die voor datum van gebruik vervuld te zijn.

14. Opblaaspoppen

 • 1 Wij als TR Partyverhuur zijn niet aansprakelijk voor schade van diefstal aan een van onze opblaaspoppen.

 • 2 Bij diefstal of schade zijn alle kosten voor de huurder TR Partyverhuur is niet aansprakelijk voor.

 • De pop wordt geleverd inclusief verankermateriaal en scheerlijnen welke reeds aan de pop bevestigd zijn. U dient de pop met de vier scheerlijnen vast te zetten. Bij hevige windstoten en/of windkracht 5 of hoger dient u de pop af te bouwen. 

   

15. Noodnummers/Bewaren

 • 1 TR Feestverhuur: 06839857782

 • 2 Rens: 0629382045

 •  Thijm: 0629398947


poffertjesexpress:

Bevestiging:

Mocht u onze foodtruck willen boeken, dan gaat dit op basis van beschikbaarheid. Pas als de poffertjesexpress de beschikbaarheid heeft bevestigd, is de boeking definitief. 
 

Overige condities
1. Bedragen in de offerte zijn altijd inclusief btw.
2.De opdrachtgever verzorgt minimaal twee vrije elektra groepen van 220 V.
3.De poffertjesexpress gaat uit van buitenevenementen. Wanneer onze Ape binnen moet staan of wanneer de Ape niet op de gewenste plek past, moet dit nadrukkelijk worden vermeld.
4. Bij slecht weer buiten zal de Ape onder een tent staan.
5. De poffertjesexpress is minimaal een uur van tevoren aanwezig.
6. Kosten bij annulering: binnen 21 dagen 25% van het orderbedrag, binnen 14 dagen 50% en binnen 3 dagen het volledige orderbedrag.
Indien de wijziging van het aantal gasten meer dan 10% afwijkt van het in de in de factuur vermelde aantal, behoudt de poffertjesexpress het recht de in deze overeenkomst vermelde prijzen per persoon bij te stellen.
7. Opdrachtgever dient te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen op of nabij de werklocatie t.b.v. onze auto gedurende de gehele periode van opbouw tot en met de afbouw. Bijkomende parkeerkosten worden doorberekend op basis van nacalculatie.
8. Eventuele vergunningen (milieuzone of eventvergunning) dienen aangevraagd te worden door de opdrachtgever.
9.  Kosten voor schoonmaak en/of afvalverwerking zijn op kosten van de opdrachtgever.
10. Betaling: 3 dagen voor activiteit zal het bedrag op de offerte overgemaakt moeten worden op het aangeven rekeningnummer (deze staat op de factuur.) Mocht u de poffertjesexpress op een anderen wijzen willen betalen dit kan in overleg.